เราชาวเทคโนโลยีการจัดการ 
เชี่ยวชาญเทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้
คุณธรรมนำปัญญาเราเชิดชู
อยู่เคียงคู่ราชมงคลศรีวิชัย
อินทนิลงามโดดเด่นเป็นสง่า
สร้างบัณฑิตเน้นคุณค่าทันสมัย
การเรียนดีกิจกรรมเราก้าวไกล 
ต่างร่วมใจสรรค์สร้างพัฒนา
เราจะอยู่ร่วมกันฉันท์น้องพี่
สร้างสิ่งดีเพื่อองค์กรการศึกษา
รวมพลังยิ้มให้กันทุกเวลา
นำพาชาติก้าวหน้าสู่สากล
…………………………………
ขับร้อง : อ.สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ / ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทองเพ็ง
แต่ง : ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทองเพ็ง
ทำนองดนตรี : ครูสุทธิโชค แกมไทย