มีหน้าที่สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานโดยให้บริการอำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคลากรภายนอก ในงานด้านการบริการอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องบรรยายหรือห้องเรียน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของอาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ด้านบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ด้านบริการงานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต ด้านงานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ด้านงานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM) ด้านงานระบบโทรศัพท์ภายใน (IPPhone)ของอาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
และการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ด้านงานติดตั้งอุปกรณ์โสตฯ ด้านงานระบบภาพและเสียงห้องประชุมคณะฯ โปรแกรมสำเร็จรูป ควบคุมดูแลอุปกรณ์โสตฯ เมื่อมีการใช้งาน ด้านงานเชื่อมต่อระบบ Video Conference ด้านงานบริการ Speexx ของบุคลากรของคณะฯ และด้านการรับ–ส่งหนังสือของแผนกงานฯ
ด้านประชาสัมพันธ์ในเรื่องข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อคณะเทคโนโลยีการจัดการ ผ่านช่องทางLine@, Facebook Vittaya MT และเพจแผนกงานวิทยบริการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้แผนกงานวิทยบริการ งานวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการให้บริการที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการให้บริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนงาน

2. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถช่วยถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงาน

3. เพื่อให้การปฏิบัติงานการให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์แลระบบเครือข่ายของคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีกำหนดระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน และยกระดับการให้บริการของแผนกงานวิทยบริการ งานวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณ

1.1 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้กับอาจารย์และนักศึกษา

1.2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์และบุคลากรของหน่วยงาน

2. เชิงคุณภาพ

2.1 อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ต้องมีความพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ

               2.2 บุคลากรทำงานได้อย่างเป็นระบบ ขั้นตอนที่ถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก