อธิการบดี พบปะสโมสรนักศึกษา ในพื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี และ ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี พบปะสโมสรนักศึกษา ในพื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจองตัวแทนนักศึกษา

คณะเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ