โครงการติดตามความ ก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตร เทคโนโลยี ทางการเงินสู่อนาคต

โครงการติดตามความ ก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตร เทคโนโลยี ทางการเงินสู่อนาคต


โครงการติดตามความ ก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตร เทคโนโลยี ทางการเงินสู่อนาคตระหว่างวันที่ 19 ถึง 20 มีนาคม 2567 ณ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 19 มีนาคม2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
ร่วมเสวนาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีทางการเงินสู่อนาคต

พร้อมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตร Degree และ หลักสูตรNon-Degree
โดย ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา นำเสนอหลักสูตรดังกล่าว
ณ ห้องปฏิบัติการ MT209 อาคารศรีสรรพวิทย์