ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

วันที่ 10 เมษายน 2567 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สรงน้ำพระพุทธไสยโตวัฒนา และ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็นศิริมงคล

ณ อาคารหอประชุมวิธานสันติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่