โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา”

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา”

ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทราบและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นซึ่งกันและกันซึ่ง

ผู้โครงการประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรจำนวน 30 ท่าน ภายในโครงการมีกิจกรรม
การเสวนาในหัวข้อ “บทบาทครูยุคใหม่” และ “การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในศตวรรษที่ 21”
อาจารย์ภูษณะ พลสงคราม (หัวหน้าสาขาการบัญชีและการเงิน), ดร.เบนจามิน ชนะคช (หัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ), ผศ.โพยมพร รักษาชล(ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ) และ อาจารย์ฑิมศ์พิกา เถาจู เป็นผู้นำเสวนา และ

การบรรยาย “งานทะเบียนเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา”โดย อาจารย์อรัญญา จินาชาญ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล 

ณ ห้องปฏิบัติการ MT 208 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)