ผู้ใช้งานในระบบ
วิธีการใช้งาน ::
กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ โดยใช้ E-Passpost ของมหาวิทยาลัย
 
MT Document

กำหนดการประชุม

 
 
วันที่/เวลา ข้อมูลการประชุม สถานที่
19 พฤษภาคม 2563
เวลา 09:00 - 00:00 น.
การประชุมทำข้อตกลงตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 ปี 2563 (สายวิชาการ) ผ่านระบบ Google meet อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
24 เมษายน 2563
เวลา 09:00 - 00:00 น.
การประชุมอนุมัติผลการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ และออนไลน์ผ่าน Google Meet
23 เมษายน 2563
เวลา 13:00 - 16:00 น.
การประชุมคณะกรรมการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ Google meet อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
27 มีนาคม 2563
เวลา 09:00 - 12:00 น.
การประชุมคณะกรรมการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ผ่านระบบ Google meet อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
26 มีนาคม 2563
เวลา 14:00 - 16:00 น.
การประชุมทำข้อตกลงตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 ปี 2563 (สายสนับสนุน) ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์
26 มีนาคม 2563
เวลา 09:00 - 12:00 น.
การประชุมทำข้อตกลงตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 ปี 2563 (สายวิชาการ) ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์
25 มีนาคม 2563
เวลา 09:00 - 12:00 น.
การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์
24 มีนาคม 2563
เวลา 10:00 - 16:00 น.
Demo การประชุมออนไลน์ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์
22 พฤศจิกายน 2562
เวลา 13.00 - 16:00 น.
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์
16 มีนาคม 2559
เวลา 13.00 - 16:00 น.
การประชุมผู้บริหารคณะ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ
28 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 10:00 - 12:00 น.
ประชุมผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๗ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ
25 ธันวาคม 2557
เวลา 13.00 - 16:00 น.
การประชุมผู้บริหารคณะ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ
10 กันยายน 2557
เวลา 13.00 - 16:00 น.
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารคณะ ครั้ง ๒ ปี ๒๕๕๗ สำนักงานคณบดี อาคาร ๖