ต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564
อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
ผศ.กรกนก โภคสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
นำโดย คุณโชคดี อิ้ววังโส ผู้อำนวยการ
คุณวัฒนิยา ทองแผ้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
คุณสุนีย์ สถิตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
และทีมเยาวชน The youth dreams โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการคัดเลือกผ่านกิจกรรม KPI NEW GEN จากสถาบันพระปกเกล้า เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น  ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม
เข้าขอบคุณคณะวิทยากรร่วมบรรยายในโครงการอนุรักษ์พิทักษ์คลองท่าแพ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น

ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีม The youth dreams ผู้ดำเนินโครงการ นำเสนอโครงการ ในวันที่ 20 กันยายน 2564