โครงการยกร่างหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุมโครงการยกร่างหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) 
อาจารย์ปิยะพงศ์ เสนานุช
ประธานหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสอต่อที่ประชุม
รับเกียรติจาก รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง อดีตรองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.สลิล บุญพราหมณ์ อาจารย์ประจำเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร.ณัฐพร ทองศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์ฐิติวัสส์ ขนอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
คุณนำพล รักดี ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า ทุ่งสง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
คุณวราพร ตุลยกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 จังหวัดตรัง
เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมเพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและสรุปข้อคิดจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ
ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ และผ่านระบบออนไลน์  Zoom Cloud Meeting