ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ร่มเย็น

คณะเทคโนโลยีการจัดการ
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ร่มเย็น
อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทางการค้า

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผลงาน/รางวัล: