การประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการด้านบริหารธุรกิจ (ทปบธ.มทร.) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก โภคสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน Kornkanok Phoksawat

อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย Kan Kaew

ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ชัญญานุช โมราศิลป์

อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต  หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ, หัวหน้างานสหกิจศึกษาและฝึกงาน Pornprasert Thipsawet

สุภาพร ขุนทอง  หัวหน้าสำนักงานคณบดี 
เข้าร่วมการประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการด้านบริหารธุรกิจ (ทปบธ.มทร.) ครั้งที่ 1/2565

โดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดการประชุม
ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากทั้ง 9 มทร. ด้านบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปภาวิน  พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และประธานที่ประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการด้านบริหารธุรกิจ (ทปบธ.มทร.)  

เวลา 08.00 น. เข้าสักการะพระพุทธนวราชมงคลนุสรณ์ และสักการะพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อความเป็นสิริมงคล และ
เวลา 11.00 น. เข้าเยี่ยมชมโครงการระบบรถไฟรางเบาและรถแทรม (TRAM) รุ่น Hiroden 907 และรถมินิบัสไฟฟ้า ณ อาคารฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถไฟ (DEPOT)
Supaporn Chairat