กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฎิบัติ” ปีการศึกษา 2564

คณะเทคโนโลยีการจัดการ. ขอแสดงความยินดี กับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกล และผู้ร่วมดำเนินการ
ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
Cop ที่ 5 การบริการจัดการ
ขอบเขต : นวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ชื่อผลงาน : แอพพลิเคชั่นติดตามงบประมาณจัดสรรเงินรายได้คณะเทคโนโลยีการจัดการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฎิบัติ” ปีการศึกษา 2564

ผลงาน/รางวัล: