ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2565
ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราชเป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษา
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก โภคสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แนะนำบุคลากรหน่วยงานภายในคณะ และ How to Enjoy University Life
อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แนะนำบทบาทและหน้าที่ของงานวิชาการ
ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แนะนำบทบาทและหน้าที่ของงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สโมสรนักศึกษา และ นักศึกษาประจำหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม
ณ หอประชุมวิธานสันติ