การยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยการตลาดดิจิทัลสำหรับสหกรณ์โคนมพัทลุง

วันที่ 2 สิงหาคม 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก โภคสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ
คุณอนุชา  เหลือนุ่นขาบ
คุณสถาพร ชูแสง
คุณปิยะรัตน์ รัคนศิริ จากสหกรณ์โคนมพัทลุง
และร่วมให้คำปรึกษา การยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยการตลาดดิจิทัลสำหรับสหกรณ์โคนมพัทลุง 
ณ ห้องรับรอง อาคารศรีสรรพวิทย์