งานแสดงสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภฺมิศาสตร์ไทยและสินค้าเด่นจากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ผศ.เจษฎา  ร่มเย็น  ร่วมงานแสดงสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภฺมิศาสตร์ไทยและสินค้าเด่นจากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ จังหวัดตรัง สตูล กระบี่ ภูเก็ต พังงา และระนอง ณ ลานกิจกรรม ชั้น G  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ปทุมธานี ระหว่างวันที่  27-31 กรกฎาคม 2565   "GI ANDAMAN MARKET สัมผัสมนต์เสน่ห์สินค้าอันดามัน" 

พร้อมทั้งนำผลงานวิจัย "โครงการวิจัยการยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน"
ภายใต้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฐานะที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้เป็นส่วนสำคัญใน ขับเคลื่อนพริกไทยตรังให้เป็นสิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  และยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน ให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาด เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

 โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ท่านไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันเปิดงาน พาณิชย์จังหวัดตรัง ท่านสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ ได้มอบพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ "โครงการวิจัยการยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน"ภายใต้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฐานะที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เป็นส่วนสำคัญใน ขับเคลื่อนพริกไทยตรังให้เป็นสิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  และยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน ให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาด เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)