การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2564

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2565  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการนวัตกรรมทางการค้า

วันเสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2565  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ

วันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2565  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง อดีตรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ประธานกรรมการ)

ดร.จุติกา โกสลเหมมณี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (กรรมการ)

อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย (กรรมการและเลขานุการ)

ผศ.ดร.วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ศรีวิชัย (กรรมการและเลขานุการ)