โครงการเข้าค่ายคุณธรรม

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
ระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 กรกฎาคม 2565 สาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ

ระหว่างวันที่ 9 ถึง 10 กรกฎาคม 2565 สาขาการบัญชีและการเงิน

ณ กองกำกับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายศรีนครินทรา

ขอขอบคุณ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.