เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ ทุ่งสงวิทยา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ ผอ.ณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องรับรอง อาคารศรีสรรพวิทย์  พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ และ คุณณภัทร เมืองไทย...
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และบุคลากร เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง  รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ประธานกรรมการ) ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ (กรรมการ) ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (กรรมการ อาจารย์น้ำฝน จันทร์นวล...
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 พิธีมอบบันทึกข้อตกลงร่วมกันด้านวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ บริษัทโรงแรมทวินโลตัส จำกัด  โดย อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ คุณจักรพรรดิ์ ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช เป็นผู้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เชี่ยวชาญทันเหตุการณ์...
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ  โดย ผอ.กมล  สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช...
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  ผศ.กรกนก โภคสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นำโดย คุณโชคดี อิ้ววังโส ผู้อำนวยการ คุณวัฒนิยา ทองแผ้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป คุณสุนีย์ สถิตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และทีมเยาวชน The youth dreams โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการคัดเลือกผ่านกิจกรรม KPI NEW...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104033 เรื่อง “การพัฒนาระบบการท่องเที่ยวอำเภอปากพนัง”  โดย นายศุภเศรษฐ์  แก้วทาสี และนายวรธรรม  กิจค้า  นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104034 เรื่อง “ระบบจำหน่ายกบออนไลน์ กรณีศึกษา ณัฐธิญาฟาร์ม”  โดย...
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการนำเสนอกรณีศึกษาแบบ Oral Presentation บทความวิชาการด้านรับใช้สังคม บทความวิชาการ เรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน "OTOP Upgrade" ประเด็นที่ 2 : Community Engagement และ ผศ.โพยมพร รักษาชล บทความวิชาการ เรื่อง “ธุรกิจรังนกจังหวัดกระบี่” โอกาสสําหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น บนความรับผิดชอบต่อสังคม  ประเด็นที่ 3 : Industrial Engagement...
วันที่ 3 กันยายน 2564  อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.โพยมพร รักษาชล คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  เข้าร่วมนำเสนอ Case Study แบบ Oral Presentation  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings ในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ...
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฎฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง  และ อาจารย์จุฑามาศ พรหมมา (วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ) ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2564(TCI1) "แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรมสีเขียว ในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช" Environmental Management Guidelines for Green hotels in Khanom District, Nakhon Si Thammarat...
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคุณทวี ศรีเกตุ ผู้ประกอบการชุมชนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคลองกระบือ และ ดร.สุพัตรา คำแหง อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เศวต ร่วมเป็นพยาน บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านวิชาการ ...