คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอินทิรา  รามอินทร์ (นักศึกษา) อาจารย์ธิรนันท์  วัฒนโยธิน ดร.เกศกุฎา  โกฏิกุล อาจารย์กฤติกา  กลับรินทร์ ผู้ช่วยศาตราจารย์นุชากร  คงจะฤทธิ์  ได้รับรางวัล บทความดีเด่น (Best Paper Award) เรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เตือนใจพาณิชย์กรุ๊ป จำกัด สาขามะนาวหวาน และ นักศึกษา อาจารย์ เข้าร่วมนำเสนอบทความประเภทการบรรยาย งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4 “...
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565  อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพร  ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ณ ลานกิจกรรม อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
คณะเทคโนโลยีการจัดการ. ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกล และผู้ร่วมดำเนินการ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) Cop ที่ 5 การบริการจัดการ ขอบเขต : นวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ชื่อผลงาน : แอพพลิเคชั่นติดตามงบประมาณจัดสรรเงินรายได้คณะเทคโนโลยีการจัดการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฎิบัติ” ปีการศึกษา 2564
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก โภคสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน Kornkanok Phoksawat อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย Kan Kaew ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ชัญญานุช โมราศิลป์ อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต  หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ, หัวหน้างานสหกิจศึกษาและฝึกงาน Pornprasert Thipsawet สุภาพร ขุนทอง  หัวหน้าสำนักงานคณบดี  เข้าร่วมการประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการด้านบริหารธุรกิจ (ทปบธ.มทร.)...
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ภูษณะ พลสงคราม ดร.นิเฟาซาน ระเด่นอาหมัด ดร.สุพัตรา คำแหง คณะเทคโนโลยีการจัดการ ดร.ปิติพัฒน์  บุตรโคตร คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานวันผึ้งโลก ครั้งที่5  “ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดน้ำผึ้ง” รับเกียรติจาก นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานในพิธีเปิดงานวันผึ้งโลก ครั้งที่ 5 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรไทรห้อง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยนำผลงานวิจัย การแปรรูปชาจากใบกระเจี๊ยบแดง...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104059  เรื่อง  "สื่อมัลติมีเดียกลยุทธ์ธุรกิจ กรณีศึกษา KFC”  โดยมี  นางสาวเสาวณีย์  โพชดา ,นางสาวยสดา ชูสังข์ และนางสาวกรทิพย์  ปราบปราม >>นักศึกษา  คณะเทคโนโลยีการจัดการ เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา ร่มเย็น และคณะผู้วิจัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการ  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11  และ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง...
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรม และรับฟังข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 5ส.plus   ณ ห้องประชุมอินทนิล และ ผ่าน ระบบออนไลน์Join Zoom Meeting
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบแนวคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กร” ระหว่าง วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท อ่าวนาง กระบี่ อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การออกแบบแนวคิด และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและการบริหารงบประมาณ รับเกียรติจาก รศ.วรพงค์...
วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565  อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง และให้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะเทคโนโลยีการจัดการเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา...