ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เครื่องแบบนักศึกษา
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204054 เรื่อง "แผนที่คิวอาร์โค้ดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านมะขาม ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช”   โดย นางสาวกมลวรรณ ศรีสุกใส >> นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ ทั้งนี้ สามารถสืบค้นผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา ผ่านระบบนวัตกรรมนักศึกษา หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา มทร.ศรีวิชัย http://asu.rmutsv.ac.th/system/student/index.php
  • ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา2564 ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ (งานทะเบียนและวัดผล)
  • เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564... ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 3)
  • ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มทร.ศรีวิชัย ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มทร.ศรีวิชัย
  • Logo คณะเทคโนโลยีการจัดการ Logo คณะเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อนำไปใช้ โครงการ “การประกวดจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ”
  • แนะนำอาจารย์พิเศษสาขา การบัญชีและการเงิน คณะเทคโนโลยีการจัดการ แนะนำอาจารย์พิเศษสาขา การบัญชีและการเงิน อาจารย์น้ำฝน  รัตนาภิรมย์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 อาจารย์พิเศษด้านภาษีอากร อาจารย์สุรัตน์ ลีละตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อาจารย์พิเศษด้านการสอบบัญชี  
  • ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ยื่นเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104033 เรื่อง “การพัฒนาระบบการท่องเที่ยวอำเภอปากพนัง”  โดย นายศุภเศรษฐ์  แก้วทาสี และนายวรธรรม  กิจค้า  นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104034 เรื่อง “ระบบจำหน่ายกบออนไลน์ กรณีศึกษา ณัฐธิญาฟาร์ม”  โดย นางสาวกันต์กนิษฐ์  ช่วยสุข และคณะ   นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยอาจารย์จันทิรา  ภูมา อาจารย์ที่ปรึกษา
  • แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา... แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 ร้อยละ 50 นั้น ให้นักศึกษาทุกคนดำเนินการดังนี้ การยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้นักศึกษาทุกชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ลงทะเบียนยืนยันการขอรับสิทธิ์/ไม่ขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา  ได้ที่ ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา https://sis.rmutsv.ac.th/  ที่เมนู ยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2564 การขอถอนเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ให้ดำเนินการอัพโหลดเอกสาร เพื่อทำการขอถอนเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา  ได้ที่ ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา https://sis.rmutsv.ac.th/  ที่เมนู ยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยอัพโหลดเอกสารดังนี้  1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง รูปแบบไฟล์ pdf  2. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีของนักศึกษาเท่านั้น  พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง รูปแบบไฟล์ pdf และ ทำการผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคาร โดยรหัสบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา อัพโหลดเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2564 ***หากนักศึกษาทั้งหมดไม่ดำเนินการภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา หลังจากปิดระบบวันที่ 23 สิงหาคมแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐ และโอนเงินคืนให้นักศึกษาต่อไป