คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
109 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์ :: 075- 773132 แฟกซ์ :: 075- 773240
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
400  คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
401  สำนักงานคณบดี
402  สำนักงานบริหารและวางแผน
403  สำนักงานพัฒนานักศึกษา
404  สำนักงานวิชาการและวิจัย
405  สาขาวิชาการบัญชี
406  สาขาวิชาการจัดการ
407  สาขาวิชาการตลาด
408  สาขาวิชาการเงิน
409  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
411  แผนกวิทยบริการ
 
Website : mt.rmutsv.ac.th
Facebook : www.facebook.com/mtsaiyai

Contact Us