โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคมสายพันธุ์ใหม่

ขอเชญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคมสายพันธุ์ใหม่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ พบกับกิจกรรมเสวนา เรื่อง