การเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอเชิญบุคลากร ร่วมลงคะแนนเสียง การเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน่วยเลือกตั้งที่ 4 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ บริเวณห้องแผนกประชาสัมพันธ์ อาคาร 3 มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่