โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 เมษายน 2567
อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และ กล่าวอวยพรแก่ว่าที่บัณฑิต

รศ.พนม อินทฤทธิ์
อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติกล่าวอวยพรแก่ว่าที่บัณฑิต

พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

ร่วมแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิต ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ขอขอบคุณ คุณปุญญพัฒน์ แก้วรัตนะ บุคลากรจากการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการจัดการ) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และมอบทุนการศึกษาให้แก่น้อง ๆ

ณ หอประชุมวิธานสันติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)