โครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2567”

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชมให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น
สร้างประสบการณ์ในการทำงานและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถทำงานเป็นทีม ตลอดจนนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา ช่วยเหลือชุมชนให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างองค์ความรู้และถ่ายถอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีรายได้ รู้จักการ บริหารจัดการด้านบัญชีการเงิน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

    โดยโครงการจะเน้นให้นักศึกษา มีส่วนร่วมในการลงพื้นที่เพื่อทำการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนา ชุมชนด้วยองค์ความรู้ ร่วมกับแหล่งชุมชน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา