โครงการทบทวนเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์

วันที่ 25 เมษายน  2567 

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทบทวนเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ณ ห้องบรรยาย MT 208 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  ช่วยพนัง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วิทยากรบรรยาย การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Education-OBE) และ ทบทวน การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes-CLOs) หลักเกณฑ์และรายละเอียดของเกณฑ์ AUN – QA