โครงการ “การจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม(Knowledge Management to Organization Excellence)”

โครงการ “การจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
(Knowledge Management to Organization Excellence)”

วันที่ 29 เมษายน 2567 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับ วิทยากร ผู้บริหาร บุคลากร ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

รับเกียรติจาก รศ.จารุยา ขอพลาย อดีตรองอธิการบดี วิทยากรบรรยายในหัวข้อ แนวปฏิบัติติที่ดีของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน “เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม (Knowledge Management to Organization Excellence)”

  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • บรรยายเกณฑ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
  • กิจกรรมนำเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดี อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ณ ห้องบรรยาย MT 208 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช