ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

Faculty Advisory Committee


อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
Mrs.Supaporn Chairat
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
ประธานกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก โภคสวัสดิ์
Asst.Prof.Kornkanok Phoksawat
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
กรรมการ

อาจารย์สุธิกาญจน์   แก้วคงบุญ
Mrs.Sutikan Kaewkongbon
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ

ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์
Dr.Chanyanoot Morasil
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการ


อาจารย์ภูษณะ พลสงคราม
Mr. Phusana Polsongkram
หัวหน้าสาขาการบัญชีและการเงิน
กรรมการ

ดร.เบนจามิน  ชนะคช
Dr.Benjamin Chanakot
หัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ
กรรมการ


ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค
Dr.Kanlayanee Thongliemnak
กรรมการ

ดร.สิทธิชัย นวลเศรษฐ
Dr.Sittichai Nuansate
กรรมการ

อาจารย์ปิยะพงศ์ เสนานุช
Mr.Piyapong Senanut
กรรมการ

อาจารย์สุวัฒนา พวงสุวรรณ
Mrs.Suwattana Puangsuwan
กรรมการ

คุณสมศักดิ์ ลาภมหานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณนำพล รักดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณกัญจนพร แก้ววิจิตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณอรุณ พรหมประสงค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพยมพร รักษาชล
Asst.Prof.Payomporn Raksachon
เลขานุการ

นางสาวสุภาพร ขุนทอง
Miss Supaporn Khuntong
ผู้ช่วยเลขานุการ