โครงการ ยกร่างหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2565 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมโครงการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
ดร.บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง กล่าวรายงานถึงว... more

โครงการ ยกร่างหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2565 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมโครงการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
ดร.บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง กล่าวรายงานถึงว... more

โครงการ ยกร่างหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2565 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมโครงการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
ดร.บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง กล่าวรายงานถึงว... more

โครงการ ยกร่างหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2565 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมโครงการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
ดร.บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง กล่าวรายงานถึงว... more

โครงการ ยกร่างหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2565 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมโครงการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
ดร.บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง กล่าวรายงานถึงว... more

โครงการ ยกร่างหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2565 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมโครงการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
ดร.บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง กล่าวรายงานถึงว... more

โครงการ ยกร่างหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2565 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมโครงการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
ดร.บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง กล่าวรายงานถึงว... more

โครงการ ยกร่างหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2565 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมโครงการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
ดร.บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง กล่าวรายงานถึงว... more

โครงการ ยกร่างหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2565 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมโครงการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
ดร.บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง กล่าวรายงานถึงว... more

โครงการ ยกร่างหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2565 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมโครงการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
ดร.บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง กล่าวรายงานถึงว... more