ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา อาจารย์ เข้าร่วมนำเสนอบทความประเภทการบรรยาย งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวอินทิรา  รามอินทร์ (นักศึกษา)
อาจารย์ธิรนันท์  วัฒนโยธิน
ดร.เกศกุฎา  โกฏิกุล
อาจารย์กฤติกา  กลับรินทร์
ผู้ช่วยศาตราจารย์นุชากร  คงจะฤทธิ์

 ได้รับรางวัล บทความดีเด่น (Best Paper Award)
เรื่อง : การเพิ่มประสิ... more

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา อาจารย์ เข้าร่วมนำเสนอบทความประเภทการบรรยาย งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวอินทิรา  รามอินทร์ (นักศึกษา)
อาจารย์ธิรนันท์  วัฒนโยธิน
ดร.เกศกุฎา  โกฏิกุล
อาจารย์กฤติกา  กลับรินทร์
ผู้ช่วยศาตราจารย์นุชากร  คงจะฤทธิ์

 ได้รับรางวัล บทความดีเด่น (Best Paper Award)
เรื่อง : การเพิ่มประสิ... more

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา อาจารย์ เข้าร่วมนำเสนอบทความประเภทการบรรยาย งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวอินทิรา  รามอินทร์ (นักศึกษา)
อาจารย์ธิรนันท์  วัฒนโยธิน
ดร.เกศกุฎา  โกฏิกุล
อาจารย์กฤติกา  กลับรินทร์
ผู้ช่วยศาตราจารย์นุชากร  คงจะฤทธิ์

 ได้รับรางวัล บทความดีเด่น (Best Paper Award)
เรื่อง : การเพิ่มประสิ... more

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา อาจารย์ เข้าร่วมนำเสนอบทความประเภทการบรรยาย งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวอินทิรา  รามอินทร์ (นักศึกษา)
อาจารย์ธิรนันท์  วัฒนโยธิน
ดร.เกศกุฎา  โกฏิกุล
อาจารย์กฤติกา  กลับรินทร์
ผู้ช่วยศาตราจารย์นุชากร  คงจะฤทธิ์

 ได้รับรางวัล บทความดีเด่น (Best Paper Award)
เรื่อง : การเพิ่มประสิ... more

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา อาจารย์ เข้าร่วมนำเสนอบทความประเภทการบรรยาย งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวอินทิรา  รามอินทร์ (นักศึกษา)
อาจารย์ธิรนันท์  วัฒนโยธิน
ดร.เกศกุฎา  โกฏิกุล
อาจารย์กฤติกา  กลับรินทร์
ผู้ช่วยศาตราจารย์นุชากร  คงจะฤทธิ์

 ได้รับรางวัล บทความดีเด่น (Best Paper Award)
เรื่อง : การเพิ่มประสิ... more

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา อาจารย์ เข้าร่วมนำเสนอบทความประเภทการบรรยาย งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวอินทิรา  รามอินทร์ (นักศึกษา)
อาจารย์ธิรนันท์  วัฒนโยธิน
ดร.เกศกุฎา  โกฏิกุล
อาจารย์กฤติกา  กลับรินทร์
ผู้ช่วยศาตราจารย์นุชากร  คงจะฤทธิ์

 ได้รับรางวัล บทความดีเด่น (Best Paper Award)
เรื่อง : การเพิ่มประสิ... more

พิธีน้อมเกล้าถวายพระพร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 
อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพร 
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
ณ ลานกิจกรรม อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์... more

พิธีน้อมเกล้าถวายพระพร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 
อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพร 
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
ณ ลานกิจกรรม อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์... more

พิธีน้อมเกล้าถวายพระพร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 
อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพร 
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
ณ ลานกิจกรรม อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์... more

พิธีน้อมเกล้าถวายพระพร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 
อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพร 
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
ณ ลานกิจกรรม อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์... more