ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
แหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นำปัญญาสู่สังคม

นโยบาย
มุ่งการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณภาพ จริยธรรม และความรู้ด้านวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
นักปฏิบัติที่มีความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรม ควบคู่คุณธรรมสู่สังคม

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการจัดการและด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณลักษณะ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
2. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านเทคโนโลยีการจัดการ และการะจายโอกาสทางการศึกษา 
3. พัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพและเทคโนโลยี 
4. ผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสนองความต้องการของสังคม 
5. เป็นศูนย์กลางการบริการเผยแพร่วิชาการวิชาชีพพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
6. ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
1. ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความชำนาญทางเทคโนโลยีการจัดการมีคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ผู้สำเร็จการศึกษามีจริยธรรม คุณธรรม อุดมการณ์ และมีจิตสำนึกต่อสังคม
3. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนและท้องถิ่น 
4. จัดบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีการจัดการ
5. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอละอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. บัณฑิตมีพื้นฐานความรู้อย่างเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
7. เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความรู้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนใช้

คุณลักษณะบัณฑิต
1.มีความรอบรู้ทางวิชาการอย่างแท้จริง  ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
2.มีคุณธรรม  จริยธรรมทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงาน  รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3.มีทักษะในการคิดอย่างสร้างสรรค์  การวิเคราะห์และการตัดสินใจ  ได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของความถูกต้อง
4.ใฝ่รู้ในเหตุการณ์ของสังคมโลก  ด้านเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง  เทคโนโลยี ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและสภาวะแวดล้อมได้
5.มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน  เช่น  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ประเด็นยุทธศาสตร์
สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่
สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ก่อให้เกิดองค์ความรู้และสร้างมูลค่า
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางสังคม
ปลูกจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
พัฒนา/นำระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง