หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
แหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นำปัญญาสู่สังคม

นโยบาย
มุ่งการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณภาพ จริยธรรม และความรู้ด้านวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี  ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาธุรกิจไทย ก้าวไกลสู่สากล

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการจัดการและด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณลักษณะ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
2. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านเทคโนโลยีการจัดการ และการะจายโอกาสทางการศึกษา 
3. พัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพและเทคโนโลยี 
4. ผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสนองความต้องการของสังคม 
5. เป็นศูนย์กลางการบริการเผยแพร่วิชาการวิชาชีพพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
6. ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
1. ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความชำนาญทางเทคโนโลยีการจัดการมีคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ผู้สำเร็จการศึกษามีจริยธรรม คุณธรรม อุดมการณ์ และมีจิตสำนึกต่อสังคม
3. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนและท้องถิ่น 
4. จัดบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีการจัดการ
5. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอละอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. บัณฑิตมีพื้นฐานความรู้อย่างเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
7. เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความรู้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนใช้

คุณลักษณะบัณฑิต
1.มีความรอบรู้ทางวิชาการอย่างแท้จริง  ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
2.มีคุณธรรม  จริยธรรมทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงาน  รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3.มีทักษะในการคิดอย่างสร้างสรรค์  การวิเคราะห์และการตัดสินใจ  ได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของความถูกต้อง
4.ใฝ่รู้ในเหตุการณ์ของสังคมโลก  ด้านเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง  เทคโนโลยี ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและสภาวะแวดล้อมได้
5.มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน  เช่น  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี