ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการจัดการ


นางสุภาพร  ไชยรัตน์

MRS. SUPAPORN  CHAIRAT
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
Dean, Faculty of Technology Management

ดร.พัชรี  พระสงฆ์

DR.PHATCHAREE PRASONG
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
Deputy Dean for Management and Planning

ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์

DR.KIATKAJON CHAIRAT
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Deputy Dean for Academic and Research Affairs

ดร.สุพัตรา  คำแหง
DR.SUPATRA  KHUMHAENG
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Deputy Dean for Student Affairs

นางสาวสุภาพร  ขุนทอง

MISS SUPAPORN   KHUNTONG
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Head Office of the Dean

นางสาวชัญญานุช โมราศิลป์

MISS CHANYANOOT  MORASIL
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
Assistant Dean for Management and Planning

นางสาวโสพิศพิไล  ทองใส

MISS SOPISPILAI  THONGSAI
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
Assistant Dean for Management and Planning

นางสุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ

MRS. SUTIKAN KAEWKONGBON
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
Assistant Dean for Academic and Research Affairs

นายภูริวัฒน์ เลิศไกร

MR. PURIWAT   LERTKRAI
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
Assistant Dean for Academic and Research Affairs

ว่าที่  ร.ต. หญิงจิราภรณ์  ถมแก้ว

ACT. SUB. LT. JIRAPORN   THOMKAEW
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Assistant Dean for Student Affairs

นายดนวัต  สีพุธสุข

MR.DONNAWAT SEEPUTSUK
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Assistant Dean for Student Affairs

นางจตุพร อภิโชติภูดินันท์
MRS. JATUPORN APICHOTPHUDINUN
หัวหน้าสาขาการบัญชีและการเงิน
Head of Accounting and Finance Department

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  แก้วบุญมา

Asst. Prof. Dr. NATTAPONG KAEWBOONMA

หัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ
Head of Innovation management and Business Information Department