หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการจัดการ

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
นางสาวสุภาพร  ขุนทอง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
อาจารย์ปิยะ  เพชรสงค์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร.เกียรติขจร  ไชยรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์สุพัตรา  คำแหง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อาจารย์สุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ดร.พัชรี  พระสงฆ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภรณ์ ถมแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  แสงทอง
หัวหน้าสาขาการจัดการ
อาจารย์ ดร.สิทธิชัย  นวลเศรษฐ
หัวหน้าสาขาการตลาด
อาจารย์ ดร.กัลยาณี  ทองเลี่ยมนาค
หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ
ผศ.สุกัลยา  ปรีชา
หัวหน้าสาขาการบัญชี
อาจารย์สุวัฒนา  พวงสุวรรณ
หัวหน้าสาขาการเงิน