ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ประวัติและความเป็นมา

        คณะเทคโนโลยีการจัดการ เดิมชื่อคณะวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ในอดีต ปี พ.ศ.๒๕๒๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราชได้มีการเปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร ต่อมา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช ได้รับพระราชทานชื่อใหม่เป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และ ในปี พ.ศ.

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
แหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นำปัญญาสู่สังคม

นโยบาย
มุ่งการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณภาพ จริยธรรม และความรู้ด้านวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
นักปฏิบัติที่มีความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรม ควบคู่คุณธรรมสู่สังคม

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” 
หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี อันเป็นมงคลแห่งพระราชา

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วีดีทัศน์แนะนำคณะ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติและเสาร์อาทิตย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการที่มีความคิดส­ร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาธุรกิจไทย ก้าวไกลสู่สากล

สีและต้นไม้ประจำคณะ

สีประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ

        สีประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ คือ สีม่วง เป็นสีที่แสดงถึงความความแข็งแกร่งบึกบึน ทรหดอดทน การประสบความสำเร็จ

รหัสสีม่วงที่ใช้ คือ #8B008B 

ต้นไม้ประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ