หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โด่งศุภชัย ศิลปินติดดิน โผบินตามความฝัน

        หลายครั้งที่ผมได้มีโอกาสยืนสง่าอยู่บนเวที  สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือการได้ทำให้ตัวเองมีความสุขและคนอื่นมีสุขตามไปด้วยว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย  ทองเพ็ง  ชื่อเล่น  โด่ง  หรือ  DJ. โด่ง นาวา  เพราะสมัยเรียน  ปวช. และ ปวส. ผมมีโอกาสจัดรายวิทยุชุมชน เพราะอยากฝึกตนเอง  บางคนจึงเรียกติดปากว่า “ดีเจ” ผมอายุ  22  ปี  สิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากคือ  การรับรางวัลพระราชทาน  นักเรียนรางวัลพระราชทาน  และเยาวชนคนเก่ง ฯ องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อีกทั้งมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯและรับพระราชทานเข็มและโล่จากองค์สมเด็จพระเทพฯ  ในหลายครั้งที่ผ่านมา นับเป็นภาคภูมิใจในชีวิต

คนเก่งราชมงคลศรีวิชัย

คนเก่งราชมงคลศรีวิชัย

ว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย  ทองเพ็ง  ชื่อเล่น  โด่ง  หรือ  DJ. โด่ง นาวา

(เพราะสมัยเรียน  ปวช. และ ปวส. ได้มีโอกาสจัดรายวิทยุชุมชน เพราะอยากฝึกตนเอง  บางคนจึงเรียกติดปากว่า “ดีเจ”)

นักศึกษาสาขาบัญชี ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  (ไสใหญ่)