ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บุคลากรสาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ

หลักสูตรการจัดการ

 1. อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์วรดี  คณิตินสุทธิทอง หัวหน้าหลักสูตร
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพยมพร  รักษาชล
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลพร  สุขสมภักดิ์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี   โภชากรณ์
 5. อาจารย์ ดร.ณพิชญา  ฉิดโฉม
 6. อาจารย์ปิยะ   เพชรสงค์
 7. อาจารย์มัลลิกา  อินพรหม
 8. นางสาวสุนิษา  จันทร์ประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

 1. อาจารย์ ดร.เกศกุฎา  โกฏิกุล หัวหน้าหลักสูตร
 2. อาจารย์ ดร.เกียรติขจร   ไชยรัตน์
 3. อาจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ รัตนบุรี
 4. อาจารย์ธิรนันท์  วัฒนโยธิน
 5. อาจารย์ชริสรา  ปานทอง
 6. อาจารย์ดนวัต  สีพุธสุข
 7. อาจารย์อรปวีณ์ โภคาวัฒนา
 8. นางมัฐณิกา  คงคช เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการเป็นผู้ประกอบการ

 1. อาจารย์ ดร.บุปผชาติ  แต่งเกลี้ยง หัวหน้าหลักสูตร
 2. อาจารย์ ดร.ชัญญานุช  โมราศิลป์
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  แสงทอง
 4. อาจารย์ ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์
 5. อาจารย์นภาพร  เทพรักษา
 6. อาจารย์มัณฑนา  แดงเพชร
 7. นางสาวสุนิษา  จันทร์ประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการการตลาด

 1. อาจารย์ ดร.สิทธิชัย   นวลเศรษฐ หัวหน้าหลักสูตร
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศราพร   ใจกระจ่าง
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา   รัตนสุภา
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี   มุณีศรี
 5. อาจารย์ ดร.สุพัตรา   คำแหง
 6. นางสาววิภาวี   พันธ์ทอง เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทางการค้า

 1. อาจารย์สุธิกาญจน์   แก้วคงบุญ หัวหน้าหลักสูตร
 2. อาจารย์สุภาพร   ไชยรัตน์
 3. อาจารย์เจษฎา   ร่มเย็น
 4. อาจารย์เย็นจิต   นาคพุ่ม
 5. อาจารย์ปุณยทรรศน์  คงแก้ว
 6. นางสาววิภาวี   พันธ์ทอง เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

 1. อาจารย์จันทิรา ภูมา หัวหน้าหลักสูตร
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก   โภคสวัสดิ์
 3. อาจารย์ ดร.เบนจามิน   ชนะคช
 4. อาจารย์ ดร.อภิชัย จันทร์อุดม
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกร
 6. นายณรงค์ชัย มาคง เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. อาจารย์ปิยะพงศ์ เสนานุช หัวหน้าหลักสูตร
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  แก้วบุญมา
 3. อาจารย์เสาวลักษณ์   บุญรอด
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชากร คงยะฤทธิ์
 5. อาจารย์จุฑาภรณ์ เลิศไกร
 6. นายณรงค์ชัย มาคง เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการธุรกิจดิจิทัล

 1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ ถมแก้ว หัวหน้าหลักสูตร
 2. อาจารย์ ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค
 3. อาจารย์พจนา หอมหวล
 4. อาจารย์พรประเสริฐ ทิพย์เสวต
 5. นายณรงค์ชัย มาคง เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร