รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

สาขาวิชาการบัญชี

บช.บ.บัญชีบัณฑิต ภาคปกติ

 

ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการการตลาด

บธ.บ.การจัดการการตลาด ภาคปกติ

 

ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า

บธ.บ.การจัดการนวัตกรรมทางการค้า ภาคปกติ

 

ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการ

บธ.บ.การจัดการ ภาคปกติ

 

ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

บธ.บ.การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ

 

ข้อมูลหลักสูตร

ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน

สาขาวิชาการบัญชี

บช.บ.บัญชีบัณฑิต ภาคปกติและภาคสมทบ

 

ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการการตลาด

บธ.บ.การจัดการการตลาด ภาคปกติ

 

ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการ

บธ.บ.การจัดการ ภาคปกติและภาคสมทบ

 

ข้อมูลหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

บธ.บ.การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ

 

ข้อมูลหลักสูตร

ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

บธ.บ.การจัดการธุรกิจดิจิทัล ภาคปกติ

 

ข้อมูลหลักสูตร