ประวัติและความเป็นมา

        คณะเทคโนโลยีการจัดการ เดิมชื่อคณะวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ในอดีต ปี พ.ศ.๒๕๒๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราชได้มีการเปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร ต่อมา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช ได้รับพระราชทานชื่อใหม่เป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และ ในปี พ.ศ. Read more about ประวัติและความเป็นมา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
แหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นำปัญญาสู่สังคม

นโยบาย
มุ่งการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณภาพ จริยธรรม และความรู้ด้านวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Read more about ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” 
หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี อันเป็นมงคลแห่งพระราชา

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Read more about ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

วีดีทัศน์แนะนำคณะ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติและเสาร์อาทิตย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการที่มีความคิดส­ร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาธุรกิจไทย ก้าวไกลสู่สากล Read more about วีดีทัศน์แนะนำคณะ

สีและต้นไม้ประจำคณะ

สีประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ

        สีประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ คือ สีม่วง เป็นสีที่แสดงถึงความความแข็งแกร่งบึกบึน ทรหดอดทน การประสบความสำเร็จ

รหัสสีม่วงที่ใช้ คือ #8B008B 

ต้นไม้ประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ

Read more about สีและต้นไม้ประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ


อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
Mrs.Supaporn Chairat
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
ประธานกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก โภคสวัสดิ์