ผลงานอาจารย์

โครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรม การทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับ สถานประกอบ (TRM - Day)

บรรยากาศภายในงาน
โครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรม การทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับ สถานประกอบ (TRM - Day) 

ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องนครรังสิต บอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

อาจารย์ภูษณะ พลสงคราม   ดร.นิเฟาซาน ระเด่นอาหมัด   ผศ.โพยมพร รักษาชล     ดร.บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง
ดร.สุพัตรา คำแหง     ดร.พัชรี พระสงฆ์   ผศ.โสพิศพิไล ทองใส 

ร่วมนำเสนอผลงานโครงการวิจัย

ผลงาน/รางวัล: 

นำเสนอผลงานวิชาระดับนานาชาติ The Conference in Management : Summer 2022 CIM

นำเสนอผลงานวิชาระดับนานาชาติ The Conference in Management : Summer 2022 CIM  จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                         
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565  ผ่านระบบ Zoom 

ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation ในงานนำเสนอวิจัย

เรื่อง Study of Factors in Supporting Rail Transportation Systems ThungSong District Nakhon Sri Thammarat For the Good Quality of Local People

โดยผู้วิจัย อาจารย์อรปวีณ์ โภคาวัฒนา อาจารย์ชริสรา ปานทอง และ ผศ.ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ 

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา อาจารย์ เข้าร่วมนำเสนอบทความประเภทการบรรยาย งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวอินทิรา  รามอินทร์ (นักศึกษา)
อาจารย์ธิรนันท์  วัฒนโยธิน
ดร.เกศกุฎา  โกฏิกุล
อาจารย์กฤติกา  กลับรินทร์
ผู้ช่วยศาตราจารย์นุชากร  คงจะฤทธิ์

 ได้รับรางวัล บทความดีเด่น (Best Paper Award)
เรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เตือนใจพาณิชย์กรุ๊ป จำกัด สาขามะนาวหวาน

และ นักศึกษา อาจารย์ เข้าร่วมนำเสนอบทความประเภทการบรรยาย

งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่4

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฎิบัติ” ปีการศึกษา 2564

คณะเทคโนโลยีการจัดการ. ขอแสดงความยินดี กับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกล และผู้ร่วมดำเนินการ
ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
Cop ที่ 5 การบริการจัดการ
ขอบเขต : นวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ชื่อผลงาน : แอพพลิเคชั่นติดตามงบประมาณจัดสรรเงินรายได้คณะเทคโนโลยีการจัดการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฎิบัติ” ปีการศึกษา 2564

ผลงาน/รางวัล: 

ผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2104059 
เรื่อง  "สื่อมัลติมีเดียกลยุทธ์ธุรกิจ กรณีศึกษา KFC” 
โดยมี  นางสาวเสาวณีย์  โพชดา ,นางสาวยสดา ชูสังข์ และนางสาวกรทิพย์  ปราบปราม
>>นักศึกษา  คณะเทคโนโลยีการจัดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฏา ร่มเย็น และคณะผู้วิจัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการ

 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 
และ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4

ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 

ผลงาน/รางวัล: 

ขอแสดงความยินดีกบ นักศึกษา ได้รับรางวัลจาก โครงการวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 13

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวกาญจนาวดี  เกตุแก้ว 
ผลงาน : เรื่อง   การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังพัสดุด้วยการประยุกต์ใช้ Barcode
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.กฤติกา  กลับรินทร์
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มทร.ศรีวิชัย
ได้รับรางวัล : รางวัลชมเชย

โครงการวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 13
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรองนวัตกรรมนักศึกษา โดยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความเป็นนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เลขที่หนังสือรับรอง RUTS TLO 2204054
เรื่อง "แผนที่คิวอาร์โค้ดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านมะขาม ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช”  
โดย นางสาวกมลวรรณ ศรีสุกใส
>> นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ