ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
แหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นำปัญญาสู่สังคม

นโยบาย
มุ่งการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณภาพ จริยธรรม และความรู้ด้านวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
นักปฏิบัติที่มีความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรม ควบคู่คุณธรรมสู่สังคม

พันธกิจ

 1. ผลิตกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย

 1. เป็นองค์กรสมัยใหม่
 2. เป็นเสาหลักของภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมชองชุมชน ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 3. พัฒนากำลังคนเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 1. สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่
 2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ก่อให้เกิดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่ม
 3. ประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางสังคม
 4. ปลูกจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
 5. พัฒนา/นำระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์

 1. นักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
 2. ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม นำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
 4. อนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
 5. องค์กรสมัยใหม่ที่ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ

คุณลักษณะบัณฑิต

 1. มีความรอบรู้ทางวิชาการอย่างแท้จริง  ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
 2. มีคุณธรรม  จริยธรรมทั้งในชีวิตประจำวันและในการทำงาน  รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 3. มีทักษะในการคิดอย่างสร้างสรรค์  การวิเคราะห์และการตัดสินใจ  ได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของความถูกต้อง
 4. ใฝ่รู้ในเหตุการณ์ของสังคมโลก  ด้านเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง  เทคโนโลยี ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและสภาวะแวดล้อมได้
 5. มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน  เช่น  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี