คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558 ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ “สานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะฯ กับผู้ปกครอง บริการและสวัสดิการต่างๆ ที่คณะฯ จัดให้แก่นักศึกษา  ในวันที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ โทรศัพท์ 0-7577-3240