ตรวจสุขภาพนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 523 คน ซึ่งเป็นการประเมินภาวะสุขภาพของนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพ และให้นักศึกษา ห่างไกลยาเสพติด หันมาดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง