ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 “ปันรักให้น้อง ปี 5”

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 อ.สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมกับนักศึกษาชมรมนักการตลาดพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สาขาการตลาด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 “ปันรักให้น้อง ปี 5” ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาในชมรมมีจิตสาธารณะเกิดความรักสามัคคี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รื่นเริงสนุกสนาน ในการร่วมกิจกรรม ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญและดูแลเด็กเพราะในอนาคตเยาวชน คือ ผู้นำของประเทศ