ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ป่าสวยน้ำใส รวมใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2558 อ.ภูษณะ พลสงคราม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาจำนวน 70 คนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการป่าสวยน้ำใส รวมใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ณ พื้นที่ป่าชายเลน ม.6 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช อันเป็นการสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และส่งแวดล้อม การฟื้นฟูสภาพป่าให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษามีใจรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม