โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ปีการศึกาา 2560