หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการ ยกร่างหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ(หลักสูตรปรับปรุง2555)

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ ยกร่างหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ(หลักสูตรปรับปรุง2555) ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ 

รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และ คุณนริศรา อดิเทพวรพันธ์ุ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะเทคโนโลยีการจัดการมีหลักสูตรที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และผลิตบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ตอบสนองกับความต้องการของสังคม