หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการ ยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรการจัดการ(หลักสูตรปรับปรุง2555)

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 สาขาการจัดการ จัดโครงการ ยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรการจัดการ(หลักสูตรปรับปรุง2555)

รับเกียรติจาก ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธารเปิดโครงการ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการจัดการ การคิดวิเคราะห์ การวางแผน การดำเนินการอย่างเหมาะสม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ศิริพงษ์ ศรีไสไพร อาจารย์ประจำคณะนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้