หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

กิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี2560

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 อาจารย์ ดร.สิทธิชัย นวลเศรษฐ หัวหน้าสาขาการตลาด เป็นประธานเปิดกิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี2560 ภายใต้โครงการแม็คโคร มิตรแท้โช่ห่วย

ซึ่งเป็นโครงการประกวดแผนการตลาดในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษา ได้นำความรู้ความสามารถที่ศึกษาจากห้องเรียนมาลองคิด ลองนำเสนอ และลองทำกิจกรรมจริง พร้อมรับทุนสนับสนุนจากทางบริษัทฯ เพื่อสร้างประสบการณ์ฝึกการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ทำงานเป็นทีม รู้จักค้นคว้าหาข้อมูล และมีความพร้อมในการเป็นนักการตลาดมืออาชีพเพื่อนำไปพัฒนาร้านค้าปลีก

ขอแสดงความยินดีกับ

ทีมเมโลดี้ นางสาวนรีกานต์ สุทธิชยาพิพัฒน์, นางสาววริดา บุญแสง, นางสาวธัญญรักษ์ อยู่สถิต,นายธีรวัฒก์  ยศชู, นาย พีรพล พูลสวัสดิ์ ได้รางวัลชนะเลิศ ได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค ต่อไป 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ทีมมองโลกแล้วแซ่บ นางสาวสุนิสา เส้งสุข, นางสาวอรทัย ไชยชนะ, นางสาวอังคณา นบนอบ, นางสาวณัฐธิดา ช่วยชู, นางสาวนารีนารถ สุขทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ทีม"5แซ่บ" นายราเชน ชุมเชื้อ, นายเอกศรัญญ์ เลิศอริยอภิกิจ, นายอรรถพล ช่วยสีนวล, นางสาวกนกวรรณ คงช่วย, นางสาวแพรพิไล เทพชู