หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

วางพวงมาลา วันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา เป็นตัวแทนร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันวันปิยมหาราช) ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่5 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช