หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โอทอปสัญจร) จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โอทอปสัญจร) จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมทวินโลตัส จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์สุธิกทญจน์ แก้วคงบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ร่วมเสวนาในโครงการดังกล่าว