หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 ( CONNEXT ED Open house & Workshop 4)

เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์สุวัฒนา พวงสุวรรณ หัวหน้าสาขาการเงิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 
( CONNEXT ED Open house & Workshop 4) การรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของSchool Partner ทั่วประเทศ ณ เพลนารี ฮอลล์ 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์