หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการฟุตบอลอาวุโส ต้านยาเสพติด ครั้งที่8 "เทคโนโลยีการจัดการคัพ"

   เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และปิดโครงการฟุตบอลอาวุโสต้านยาเสพติด ครั้งที่8 "เทคโนโลยีการจัดการคัพ" ณ สนามกีฬาฟุตบอลสายโยง โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ กระชับความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ และรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมแข่งขัน

พร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลอาวุโส มอบทุนการศึกษาแก่คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 7คน 
นางสาวกนกวรรณ พัดทรัพย์ สาขาการบัญชี
นางสาวนันทิกานต์ อาจหนู สาขาการเงิน
นางสาวศิโรรัตน์ สุขเมฆ สาขาการจัดการ
นายอนุสิทธิ ทองสุวรรณ สาขาการตลาด
นางสาวสุดารัตน์ พัวเกาศัลย์ สาขาการบัญชี
นายชัยณรงค์ สงวารี สาขาระบบสารสนเทศ
นางสาวเกวลิน เสนา สาขาการบัญชี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2คน
นางสาวพรชนก จันทร์สุริย์
นายพีระพัฒน์ ชำนาญไมตรี
และ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 คน
นายสิทธิรักษ์ ขวัญแก้วกศึกษา