หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ "พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา" ณ ห้องวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพ อาคารศรีสรรพวิทย์ 

รับเกียรติจาก คุณวีรวรรณ อำภา และ คุณกาญจนา คูนิอาจ ร่วมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติทุกตัวบ่งชี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ให้สามารถขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพ บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย